תקנון עמותת הפועל קטמון ירושלים - (קטמון מועדון אוהדים ע"ר)

פרק ראשון: פרטים כלליים

1. שם העמותה: הפועל קטמון ירושלים.

2. מען העמותה: מגרש מבט, בן יועזר 11, ירושלים

 

מטרות העמותה
 

3. מטרות העמותה:

3.1. להיות בית עבור אוהדי קבוצת הכדורגל של הפועל קטמון ירושלים (להלן – הקבוצה);

3.2. להקים, לנהל ולהפעיל את הקבוצה מתוך כוונה לאיחוד עתידי עם קבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים ובעתיד לנהל ולהפעיל את הקבוצה המאוחדת;

3.3. לנהל את הקבוצה כך שתעמיד קבוצה מקצועית ואיכותית שתתחרה במסגרות רשמיות של ההתאחדות לכדורגל ותשאף להישגים הגבוהים ביותר האפשריים –  קבוצה שתתמודד על עליית ליגה בכל שנה עד להגעה לצמרת הליגה הראשונה;
3.4. לנהל את הקבוצה באחריות ובאופן השומר על מסגרת תקציב אחראית ומוסר תשלומים מסודר;
3.5. לפעול בשם ערכי הכדורגל והספורט ההוגן, לטיפוח ערכים קהילתיים בירושלים ולעודד פעילות ילדים ונוער לספורט הישגי ולתרבות הספורט;

3.6. לפעול כאוהדים המעודדים את הקבוצה תומכים בשחקנים ובקבוצה, והשוללים אלימות על כל צורותיה, ומתנגדים בתוקף לגזענות ולגילויי אפליה על כל סוגיה;

3.7. לפעול על פי קריטריונים של מינהל הספורט הממלכתי וחוקי המדינה למימוש מטרות אלה.


סמכויות העמותה

4. העמותה תסדיר את זכויות הניהול של הקבוצה הרשומה בהתאחדות לכדורגל, ושל מחלקות הילדים, הנערים והנוער של הקבוצה.

5. העמותה מוסמכת לעשות כל מה שתמצא לנכון, וכל פעולה שהיא, לרבות כל פעולה משפטית שהיא למילוי מטרותיה וכל פעולה שבסמכותו של כל גוף משפטי וכל עמותה לעשות לפי כל דין, לרבות:

5.1. לקבל תרומות, מענקים והקצבות מכל גוף שהוא, ולעשות בהם שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה ובהתאם לכל דין;

5.2. להתקשר בחוזה, להתחייב ולחתום על מסמכים מכל סוג, לרבות – לשכור שירותים, לחתום על חוזים והסכמים, לחתום על שטרות וכתבי ערבות מכל סוג שהוא, והכל בכדי לבצע את מטרותיה השונות של העמותה;

5.3. לגבות דמי חבר לעמותה, כהגדרתם בתקנון זה, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, לשם כיסוי הוצאות העמותה.

6. הכנסות העמותה ורווחיה ישמשו אך ורק למטרות העמותה ולא יחולקו בין חברי העמותה, במישרין או בעקיפין, לרבות למייסדי העמותה,  בכל צורה שהיא.

פרק שני: חברות בעמותה

7. מייסדי העמותה הם מי שהיו חברים בה מיום רישומה בפנקס העמותות.


ההצטרפות לעמותה

8. זכאי להצטרף כחבר עמותה כל תאגיד ואדם שמלאו לו 17 שנה.

9. בקשת הצטרפות לחברות בעמותה תיעשה באמצעות מילוי טופס חברות (להלן – הטופס) והעברתו לעמותה לפי ההוראות שעל גבי הטופס.

10. מילוי הטופס והעברתו לעמותה כמוהם כהזדהות עם מטרות העמותה והסכמה לתקנונה.

11. החברות בעמותה תחל עם תחילת שנת החברות, כהגדרתה להלן, ולא לפני שהחבר החל לשלם את דמי החבר המפורטים בטופס, אלא אם החליט הועד המנהל על דחיית בקשת ההצטרפות בתוך שבועיים מיום העברת הטופס לעמותה. החלטת הועד המנהל תפורסם לפי סעיף ‏27 לתקנון זה. מגיש בקשת ההצטרפות רשאי לערער בכתב ליושב ראש האסיפה הכללית על ההחלטה לדחות את בקשת הצטרפותו, בתוך 30 יום מהחלטת הועד המנהל. הערעור יובא להחלטת האסיפה הכללית הקרובה, וזו תהיה סופית.

12. החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

13. "שנת החברות" -

13.1. ה-1 ביוני עד ה-31 במאי בכל שנה;

13.2. על אף האמור, רשאי הועד המנהל באישור ועדת הביקורת להחליט על קיצור או הארכת שנת החברות, בכפוף לכך שלא תהא שנת חברות הקצרה מ-10 חודשים, או ארוכה מ-14 חודשים. החליט הועד המנהל על קיצור או הארכת שנת החברות, יפורסם הדבר בתוספת הנמקה לחברי העמותה לפחות שבועיים לפני תום שנת החברות לפי סעיף קטן ‏13.1, או לפי סעיף קטן זה - לפי המוקדם.

דמי החבר

14. דמי החבר ייקבעו באופן הבא:

14.1. לפני תום שנת החברות יציע הוועד המנהל את הצעתו בנוגע לגובה דמי החבר שישולמו בשנת החברות הבאה.

14.2. הצעת הועד המנהל תפורסם לחברי העמותה ותועבר ליו"ר האסיפה הכללית, עד 20 יום לפני תום שנת החברות.

14.3. האסיפה הכללית רשאית לאשר או לשנות את המלצת הועד המנהל עד תום שנת החברות והחלטתה היא המחייבת.

14.4. לא הועברה הצעה מטעם הועד המנהל עד למועד האמור בסעיף ‏14.2 לעיל, ולא התקבלה החלטה אחרת של האסיפה הכללית בעניין זה עד תום שנת החברות, יוותרו דמי החבר שהיו בתוקף בשנת החברות הנוכחית על כנם גם בשנת החברות הבאה.

 

חובות וזכויות של חברי עמותה

15. חבר עמותה מתחייב לפעול לקידום מטרות העמותה ולפעול על פי התקנון.

16. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

17. חבר עמותה זכאי לבחור בבחירות לוועד המנהל, לוועדת הביקורת וליושב ראש האסיפה הכללית של שנת החברות הבאה.

18. חבר עמותה זכאי, בכפוף לאמור בתקנון זה, להתמודד בבחירות לוועד המנהל, לוועדת הביקורת, וליו"ר האסיפה הכללית של שנת החברות הבאה.  

19. חבר עמותה אינו אחראי להתחייבויות העמותה, אלא אם קיבל על עצמו התחייבות כזו, בין אם התחייבות מסוימת ובין אם התחייבות כללית, בכפוף לכל דין.

20. לחבר עמותה לא תהיה זכות כלשהי בנכסיה או ברכושה של העמותה, מכל מין וסוג, בין אם בתקופת היותו חבר ובין אם לאחריה, למעט זכויות שאינן נובעות מהחברות בעמותה כשלעצמה.

21. החברות בעמותה פוקעת במועדים הבאים, לפי המוקדם מבינהם:

21.1. בתום שנת החברות;

21.2. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

21.3. בפרישת החבר מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד המנהל;
21.4. בהוצאתו של החבר מן העמותה, כאמור בסעיפים ‏22-‏24 להלן;

21.5. באי תשלום דמי החבר השנתיים.

22. ועדת הביקורת תהיה רשאית להחליט, לבקשת הועד המנהל, על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

22.1. החבר לא קיים החלטה של האסיפה הכללית;

22.2. החבר פעל בניגוד למטרות העמותה;

22.3. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

23. לא יגיש הועד המנהל בקשה להוציא חבר מן העמותה, אלא לאחר שהיתרה בחבר ונתן לו הזדמנות להסיר את העילה להוצאתו. ועדת הביקורת לא תחליט להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה.

24. חבר אשר הוצא מן העמותה בהחלטת וועדת הביקורת רשאי להגיש ערעור בכתב ליושב ראש האסיפה הכללית, בתוך 30 יום מההחלטה. הערעור יובא להחלטת האסיפה הכללית הקרובה, וזו תהיה סופית.

25. פקיעת החברות בעמותה, בכל דרך שהיא, לא תביא להחזר של דמי חבר ששילם החבר לעמותה.

26. בכל שנת חברות, תנהל העמותה פנקס של חברי העמותה ותרשום בו, לגבי כל חבר, לכל הפחות את מספר זהותו ואת פרטי ההתקשרות עימו (מען, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני). האחריות לניהול פנקס החברים מוטלת על הוועד המנהל.

27. הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה אחרת של העמותה לחבריה לפי תקנון זה תעשה לפחות באחת הדרכים הבאות:

27.1. הודעה כללית בולטת באתר הרשמי של העמותה;

27.2. הודעה אישית בטלפון הרשום של החבר בפנקס החברים;

27.3. הודעת דואר אלקטרוני אל הכתובת הרשומה בפנקס החברים.
 

פרק שלישי: האסיפה הכללית

28. האסיפה הכללית של חברי העמותה תתכנס לפחות פעמיים במהלך שנת חברות בירושלים.

29. יושב ראש האסיפה ייבחר בבחירות, כאמור בפרק השביעי.

30. יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו על ידי יושב ראש האסיפה. יושב ראש האסיפה ייקבע את סדר יום האסיפה בהתייעצות עם נציג הועד המנהל.

31. יושב ראש האסיפה ידאג כי האסיפות תתנהלנה לפי סדר היום שנקבע ובצורה מסודרת, הוגנת, יעילה וחוקית, ובכלל זאת יקפיד שתשמע דעתם של מצדדי הצעות ומתנגדים להן באופן סביר.

32. אסיפה שאינה מן המניין:

32.1. יושב ראש האסיפה רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שאינה מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של הוועד המנהל, ועדת הביקורת, הגוף המבקר או עשירית מחברי העמותה. כונסה האסיפה לפי דרישה, כאמור, ייקבע סדר יומה על ידי מי שדרש את כינוסה.

32.2. לא כינס יושב ראש האסיפה אסיפה כללית אשר נדרשה בתוך 21 יום מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף ‎32.1. לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתכנס בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי יושב ראש האסיפה.

32.3. כונסה אסיפה כאמור בסעיף ‏32.2, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאותיה את העמותה.

33. הודעה על אסיפה כללית תעשה בדרך הקבועה בסעיף ‏27 לעיל, לפחות 14 ימים לפני מועד קיומה, ויצוינו בהודעה מועד האסיפה, מקום כינוסה וסדר יומה.

34. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות 20 אחוזים ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נכח במקום מניין חוקי עם פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר של נוכחים. הוראת סעיף זה לא תחול על אסיפה שאינה מן המניין, כאמור בסעיף ‎32‎ לעיל.
 

החלטות האסיפה

35. אסיפה כללית תשמע לפחות פעם בשנה דינים וחשבונות על פעולות הוועד המנהל, ועדת הביקורת ובעלי תפקידים נוספים בקבוצה, תדון בהם, בתקציב העמותה והקבוצה ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד המנהל, ותחליט על אישורם.

36. החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או התקנון בסעיף ‏38 דרשו רוב אחר לקבלתן.

37. לפי החלטת הועד המנהל, תוכל האסיפה לקבל החלטות גם באמצעות האינטרנט, ובלבד שההצבעה נערכה בפיקוח וועדת הביקורת. על קיום הצבעה באינטרנט תימסר הודעה מראש של 7 ימים בהתאם לאמור בסעיף ‏27 לעיל.

38. החלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה הכללית המחייבות רוב מיוחד:

38.1. הדחת יו"ר הוועד המנהל – רוב של 51% מכלל חברי העמותה;

38.2. הדחת חבר בוועד המנהל – רוב של 51% מכלל חברי העמותה;

38.3. שינוי תקנון זה – ברוב של 51% מכלל המשתתפים בהצבעה; למעט שינוי מטרות העמותה ושינוי סעיפים 38.4-38.7 וסעיפים אחרים הדורשים רוב גדול יותר לקבלת החלטה כלשהי – סעיפים אלה ישונו ברוב המצוין בהם ; ולמעט שינוי מען העמותה – ברוב רגיל;

38.4. שינוי שם הקבוצה – רוב של 75% מכלל חברי העמותה;

38.5. שינוי סמל הקבוצה – רוב של 75% מכלל חברי העמותה;

38.6. כל החלטה הנוגעת לזכויות ניהול בקבוצה – ברוב של 75% מכלל המצביעים.

38.7. החלטה על פירוק מרצון של העמותה – ברוב של 75% מכלל חברי העמותה.

39. בהתאם להמלצות הוועד המנהל, אסיפה כללית תחליט, ברוב רגיל, גם על:

39.1. גובה דמי החבר;

39.2. מדי שחקני הקבוצה;

39.3. כל נושא שהאסיפה הכללית סוברת כי הוא מהותי להתנהלות העמותה או הקבוצה.

40. יושב ראש האסיפה ימנה מזכיר האחראי לרישום פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה. הפרוטוקול יפורסם באתר הרשמי של העמותה ויהיה נגיש לכל חברי העמותה.

 

פרק רביעי: הוועד המנהל


כהונה בוועד המנהל

41. הוועד המנהל של העמותה ייבחר בבחירות, כאמור בפרק השביעי.

42. מספר חברי הוועד המנהל הנבחרים יהיה ארבעה.

43. בישיבה הראשונה לאחר תחילת כהונתם של חברי הועד הנבחרים, יבחרו חברי הוועד המנהל הנבחרים את יושב ראש הועד המנהל. יושב ראש הוועד המנהל יהיה אחד מחברי הועד המנהל הנבחרים.

 

סמכויות וחובות הוועד המנהל

44. הועד המנהל יתכנס לפי דרישת יושב ראש הועד המנהל או דרישה של לפחות שניים מחבריו.

45. הוועד המנהל יהיה אחראי על ניהולה השוטף של העמותה, ויקבל כל החלטה בנוגע לפעילותה של העמותה, למעט החלטות שניתנו במפורש לבעלי תפקידים אחרים לפי תקנון זה. לוועד המנהל סמכות לפעול בשם העמותה, למעט פעולות שסמכותן ניתנה לגוף אחר בעמותה לפי תקנון זה. לוועד המנהל סמכות לייצג את העמותה מול כל המוסדות הרשמיים ומול כל גוף חיצוני ובכלל זה מול כלי התקשורת.

46. הוועד המנהל יהיה רשאי למנות מנכ"ל לעמותה ולקבוע סמכויותיו, ולמנות גזבר לעמותה וכל בעל תפקיד אחר שימצא לנכון.

47. חברי הוועד המנהל הנבחרים יהיו רשאים לצרף עד שלושה חברים נוספים לוועד המנהל, לתקופה זמנית ולכל היותר עד לתום שנת החברות, כהוקרה על תמיכה משמעותית וניכרת שהועברה בפועל, לתקציב העמותה.
48. חבר ועד מנהל שמונה לפי סעיף ‏47 ייחשב חבר עמותה לעניין תקנון זה למשך תקופת כהונתו בוועד המנהל.

49. זמן מספיק לפני תחילתה של כל עונת משחקים, יבקש הוועד המנהל את כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת להציג בפניה את תוכנית העבודה השנתית ולהביא לאישורה את תקציב העמותה והקבוצה.

50. על הוועד המנהל וכל אחד מחברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ותקנונה בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

51. ישיבת הוועד המנהל לא תיפתח אם לא נכח בה רוב של חברי הוועד.

52. החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, יכריע יושב ראש הוועד המנהל.

53. הועד המנהל יוכל לקיים ישיבות ולקבל החלטות באמצעות שיחות ועידה טלפוניות, או בכל אמצעי אלקטרוני מקובל אחר.

54. הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו ויעלה את כל החלטותיו על הכתב. פרוטוקול הישיבות וההחלטות יפורסמו באתר האינטרנט הרשמי של העמותה באופן שיהיה נגיש לכלל חברי העמותה.

55. זכויות החתימה של העמותה יהיו של לפחות שלושה חברים שיוסמכו על ידי הוועד המנהל. בעלי זכויות החתימה יהיו רשאים לחתום בשם העמותה על מסמכים אשר יחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה כאשר חתימה של שניים מתוכם, בצירוף חותמת, תחייב.

הנהלת הקבוצה

56. כל עוד לא הוחלט על שינוי בזכויות הניהול בקבוצה, הוועד המנהל יהיה הנהלת הקבוצה.

57. אם מונה מנכ"ל על פי החלטת הוועד המנהל, יהיה המנכ"ל אחראי על ניהול העמותה בכפוף להוראות כל דין, הוראות התקנון, החלטות האסיפה הכללית והחלטות הוועד המנהל.

58. הנהלת הקבוצה תהיה אחראית לנהל את כל ענייניה הכספיים והמקצועיים של הקבוצה, תוך שמירה על מסגרת תקציב אחראית ומוסר תשלומים מסודר, ותוך מחויבות למטרות העמותה, תקנון העמותה והחלטות האסיפה הכללית.

59. הוועד המנהל יכול להעלות הצעה בפני האסיפה הכללית לשינוי זמני של זכויות ניהול בקבוצה, לרבות הצעה להסכם והצעה להארכת הסכם קיים ובלבד שתעמוד בתנאים הבאים:

59.1. ההסכם יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים;

59.2. העמותה לא תישא בכל עלות או התחייבות כספית מכל סוג שהוא שנטלו עליהם מקבלי זכויות הניהול בקבוצה;

59.3. מקבלי הזכויות יהיו מחוייבים למטרות העמותה, ולתקנונה.

 

פרק חמישי: מחלקות ניהול

60. הוועד המנהל יחליט, בהתאם לצורך, על הקמת מחלקות שידאגו לפעילות השוטפת של העמותה.

61. חברי מחלקות ניהול יהיו ברובם חברי עמותה.

62. בחירת חברי מחלקות ניהול תיעשה בהחלטה של הוועד המנהל.

63. מחלקות ניהול תהיינה כפופות לוועד המנהל.
 

פרק שישי: ועדת הביקורת ורואה חשבון

64. ועדת הביקורת תורכב משלושה חברי עמותה.

65. חברי ועדת הביקורת ייבחרו בבחירות, כאמור בפרק השביעי.

66. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת הביקורת ימונה רואה חשבון או גוף מבקר אחר אשר אושר לצורך זה על ידי רשם העמותות.

67. תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר יהיו:

67.1. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

67.2. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

67.3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית, הוועד המנהל וועדת הבחירות;

67.4. להציע לוועד המנהל דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;

67.5. לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

67.6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

67.7. לעיין בפנקסי החשבונות ובכל מסמך אחר של העמותה ולקבל כל מידע הדרוש לוועדת הביקורת לשם מילוי תפקידה;

67.8. להביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לאישור הדו"ח הכספי והמאזן של העמותה, וכן כל הצעה אחרת הנראית לה לשיפור פעולות העמותה;

67.9. להורות על הוצאת חבר מהעמותה, בהתאם להוראות סעיפים ‏22-‏24.

67.10. להביא לפני הוועד המנהל והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

68. כל עוד העמותה חייבת במינוי רואה חשבון על פי דין – מינויו, או הארכת מינוי של רואה חשבון ייקבע על ידי האסיפה הכללית על פי המלצת הוועד המנהל.

69. חברי ועדת הביקורת לא יפעלו תוך ניגוד אינטרסים. אם קיים ניגוד אינטרסים, לרבות ניגוד אינטרסים הנובע מקשר אישי בין חבר ועדת הביקורת לחבר הוועד המנהל, רשאים הוועד המנהל או האסיפה הכללית להעביר חבר ועדת הביקורת מתפקידו.

 

פרק שביעי: בחירות

70. בכל שנת חברות יבחרו חברי העמותה מביניהם את חברי הועד המנהל, חברי ועדת הביקורת ויושב ראש האסיפה (להלן - בעלי התפקידים) של שנת החברות הבאה.

71. ככלל, הבחירות לבעלי התפקידים בעמותה תיערכנה יחדיו, אחת לשנה. מועד הבחירות ייקבע על ידי הועד המנהל, ויחול בין חודשיים לשלושה חודשים לפני תום שנת החברות.

72. הוועד המנהל יודיע, בהודעה לפי סעיף ‏27 לעיל, עד 45 ימים לפני מועד הבחירות על:

72.1. עריכת בחירות, וזכותו של כל חבר עמותה לבחור ולהיבחר בהן, בכפוף לתקנון זה;

72.2. מועד הבחירות;

72.3. מינוי ועדת בחירות.

73. בוועדת הבחירות יכהן לפחות אדם אחד שהינו עורך דין חבר עמותה, אשר אינו אחד מבעלי התפקידים בעמותה. באין חבר כזה, רשאי הוועד המנהל לפנות לעורך דין אשר אינו חבר עמותה. ועדת הבחירות תפעל בנאמנות ובאי-תלות לטובת העמותה, תקבע את סדרי הבחירות, תבחן את כשירות המועמדים בהתאם לתקנון, תאשר את תוצאות ההצבעה ותציגן בפני האסיפה הכללית כמפורט להלן.

 

סדרי הבחירות

74. ועדת הבחירות תודיע לחברי העמותה, כאמור בסעיף ‏27 לעיל, לפחות 42 ימים לפני מועד הבחירות, על סדרי הבחירות כדלקמן:

74.1. אופן הגשת המועמדות, ופרסום הטפסים להגשת המועמדות שינוסחו על-ידי ועדת הבחירות;

74.2. המועד האחרון להגשת מועמדות בבחירות, שיחול לפחות 14 ימים לאחר ההודעה על המועד להגשת מועמדות, ולפחות 28 ימים לפני מועד הבחירות;

74.3. המועד האחרון לפרסום רשימת המועמדים בבחירות, שיחול לפחות 21 ימים לפי מועד הבחירות;

74.4. המועד האחרון להגשת ערר על רשימת המועמדים, שיחול יומיים לאחר פרסומה;

74.5. המועד האחרון לפרסום רשימת מועמדים סופית לאחר הדיון בעררים, ככל שיוגשו, שיחול לפחות 14 ימים לפני מועד הבחירות;

74.6. מועד הבחירות (שנקבע על ידי הועד המנהל, כאמור בסעיף ‏71 לעיל).

74.7. מנגנון ההצבעה בבחירות.

74.8. המועד האחרון להגשת ערר על תוצאות הבחירות, שיחול יומיים לאחר פרסומן.

75. הגשת מועמדות תיעשה באמצעות מילוי טופס המועמדות והעברתו לידי ועדת הבחירות עד המועד האחרון להגשת המועמדות שפורסם.

76. ועדת הבחירות תבחן את כשירות המועמדים בהתאם לאמור בתקנון. החליטה ועדת הבחירות לפסול מועמד - תודיע לו בכתב, בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההחלטה: על דבר ההחלטה, על נימוקיה, ועל זכותו להגיש ערר על ההחלטה לועדת הביקורת בהתאם למועד שנקבע כאמור בסעיף ‏74.4.

77. לאחר סיום הבחינה תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים, ואם עמדה בפניה התלבטות לגבי פסילת אחד המועמדים, או יותר, תפרט את החלטתה ואת נימוקיה בכתב.

78. כל מועמד או חבר עמותה רשאי להגיש ערר לועדת הביקורת על רשימת המועמדים, עד המועד האחרון להגשת עררים שפורסם כאמור בסעיף ‏74.4. ועדת הביקורת תדון בעררים, ככל שהוגשו, ותעביר החלטותיה לועדת הבחירות בתוך 48 שעות. החלטת ועדת הביקורת תהא סופית ולא ניתנת לערעור.

79. ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים הסופית עד המועד שנקבע לכך בסעיף ‏74.5.

80. ההצבעה בבחירות תיעשה באסיפה כללית או באמצעות הצבעה אלקטרונית מאובטחת באמצעות האינטרנט, או בכל אמצעי אחר לפי החלטת ועדת הבחירות, ובפיקוחה.

81. ועדת הבחירות תספור את ההצבעות ותודיע לכל המועמדים על תוצאות הבחירות עד 48 שעות מתום ההצבעה. מיד לאחר ההודעה למועמדים, תפרסם ועדת הבחירות, בהתאם לאמור בסעיף ‏27 לעיל, דוח המסכם את תוצאות הבחירות (להלן – הדוח המסכם).

82. במקרה של העדר הכרעה בשל שוויון קולות ייערך סיבוב בחירות שני בין אותם מועמדים שקיבלו מספר קולות זהה, וזאת שלושה ימים לאחר פרסום הדוח המסכם. על סיבוב הבחירות השני יחולו ההוראות שלעיל, בשינויים המחויבים.

83. על תוצאות הבחירות ניתן להגיש ערר לועדת הבחירות עד המועד האחרון שנקבע לכך כאמור בסעיף ‏74.8. ועדת הבחירות תדון בערר, ככל שהוגש, ותפרסם את החלטתה עד שבוע לאחר פרסום הדוח המסכם. החלטת ועדת הבחירות תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

84. המועמדים שזכו בבחירות יחלו לכהן בתפקידם לפי המפורט להלן:

84.1. חברי ועדת הביקורת ויושב ראש האסיפה שנבחרו יחלו בכהונתם שבוע לאחר פרסום הדוח המסכם, אלא אם התקבל אחד העררים על תוצאת הבחירות, שאז תקבע ועדת הבחירות מתי המועמדים שזכו יחלו לכהן בתפקידם. כהונתם של בעלי התפקידים תסתיים עם תחילת הכהונה של בעלי התפקידים שנבחרו.

84.2. חברי הועד המנהל שנבחרו יצטרפו לכל ישיבות הועד המנהל שיערכו במשך 20 ימים לאחר פרסום הדוח המסכם, מבלי שתהיה להם זכות הצבעה בהחלטות (להלן – תקופת החפיפה). בתום תקופת החפיפה תפסיק כהונתם של חברי הועד המכהנים ותחל כהונתם של חברי הועד שנבחרו. ועדת הבחירות תוכל להחליט על קיצור תקופת החפיפה בהודעה מנומקת לפי סעיף 27 לתקנון.

85. לא ייפגע תוקפה של פעולה שביצע בעל תפקיד בשל פגם שהיה בבחירתו או במינוי.

 

כשירות למועמדות ולכהונה

86. רשאי להתמודד בבחירות רק מי שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:

86.1. הוא חבר עמותה בשנת החברות הנוכחית והיה חבר עמותה בשנה החברות שלפניה.

86.2. הוא התחייב לחדש את חברותו בעמותה בשנת החברות הבאה.

86.3. מלאו לו 18 שנה;

86.4. הוא לא הוכרז כפושט רגל או פסול דין;

86.5. הוא לא הורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה אחרת אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

87. לא יכהן כבעל תפקיד, אף אם נבחר בבחירות:

87.1. מי שלא מתקיים לגביו אחד התנאים בסעיף ‏86;

87.2. מי שאינו חבר עמותה;

87.3. מי שנותן שירותים לעמותה בשכר, שלא כחבר הוועד המנהל או כחבר ועדת הביקורת, לפי העניין;

87.4. לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.

88. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת הן כחבר הוועד המנהל או מחלקת ניהול או כיושב ראש האסיפה הכללית והן כחבר ועדת הביקורת של העמותה.

 

פרישה, פיטורים ונבצרות

89. בעל תפקיד יכול לפרוש מתפקידו בהודעה בכתב ליושב ראש הועד המנהל. יושב ראש הועד המנהל יוכל לפרוש מתפקידו בהודעה לשאר חברי הועד.

90. האסיפה הכללית רשאית בכל עת להעביר בעל תפקיד מתפקידו.

91. התפטר יושב ראש הועד המנהל, הועבר מתפקידו או שנבצר ממנו למלא את תפקידו באופן זמני או קבוע  - ימנו חברי הועד המנהל הנבחרים שנותרו לכהן יושב ראש אחר מביניהם.

92. נבצר מבעל תפקיד אחר למלא את תפקידו באופן זמני, ימנה הוועד המנהל בעל תפקיד זמני חלופי במקומו. על מינוי כאמור תינתן הודעה לחברי העמותה בהתאם להוראות סעיף ‏27 לעיל.

93. התפטר בעל תפקיד, הועבר מתפקידו או שנבצר ממנו למלא את תפקידו באופן קבוע - ימנה הוועד המנהל בעל תפקיד זמני חלופי במקומו. בתוך  90 ימים ממינוי בעל התפקיד הזמני תכונס אסיפה כללית, שבה יבחר בעל תפקיד קבוע. באסיפה זו יוכל כל אחד מחברי העמותה הנוכחים, העומד בתנאי סעיף ‏86 לעיל, להציע את מועמדותו לתפקיד, והאסיפה תבחר מבין המועמדים. לא הוגשו מועמדויות - ימשיך בעל התפקיד הזמני שמונה על ידי הוועד המנהל לכהן בתפקידו באופן קבוע.

94. היה ובמהלך כהונת הוועד המנהל יחדלו לכהן מחצית או יותר מחבריו הנבחרים וטרם מונו חברים קבועים תחתם בהתאם לסעיף ‏93 דלעיל - תיערכנה בחירות חדשות לועד המנהל בהתאם להוראות פרק זה, ובשינויים המחויבים.

 

פרק שמיני: ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון

 

95. העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקיה ומצבה הכספי. כל חבר של הוועד המנהל, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הוועד המנהל ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש לדעתו למילוי תפקידו.

96. הדו"ח הכספי של העמותה ייערך לפי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, וייתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור בס' 107 לתקנון. הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם העמותות לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה השנייה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שניים מחברי הוועד המנהל שאחד מהם הוא הגזבר.

97. על הדוח הכספי יחולו הוראות אלה:

97.1. הדו"ח הכספי יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון;

97.2. רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של העמותה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון ולמסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

פרק תשיעי: פירוק מרצון ונכסים לאחר פירוק
 

98. העמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של 75% מכלל חברי העמותה. תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.

99. על המפרק:

99.1. לכנס את נכסי העמותה ולגבות את החובות המגיעים לה מחברים ומאחרים;

99.2. לממש את נכסי העמותה במידה הדרושה לפירעון חובותיה;

99.3. לפרוע את חובות העמותה, לרבות הוצאות הפירוק;

99.4. להעביר את יתרת הנכסים, אם נשארו, לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

100. בתוך שבועיים לאחר מינויו, יפרסם המפרק הודעה על פירוק העמותה ויזמין בה את נושי העמותה להגיש לו תביעותיהם תוך מועד סביר שקבע בהודעה. ההודעה תפורסם ברשומות וכן בשני עיתונים יומיים בעברית.

101. השלים המפרק את פעולות הפירוק, יכנס אסיפה כללית מסיימת ויביא לאישורה דין וחשבון על הפירוק, מאושר בידי ועדת הביקורת או בידי הגוף המבקר. כל ההוראות בתקנון זה בעניין הדו"ח הכספי יחולו בשינויים המחויבים גם על דין וחשבון זה. אישרה האסיפה הכללית המסיימת את הדין והחשבון, יגיש המפרק לרשם העמותות בתוך 14 יום אחרי האסיפה העתק ממנו ומפרוטוקול האסיפה.

102. תקנון זה מהווה את תקנון העמותה. הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק העמותות לא יחולו על העמותה, במידה שבה הוסדרו בתקנון זה.