top of page

הודעת ועדת הבחירות

שלום לחברי העמותה, בהמשך להודעת הוועד המנהל על מינוי ועדת בחירות ועריכת בחירות ב-22-23.3.2020, ובהתאם לסעיף 74 לתקנון העמותה, ועדת הבחירות מבקשת להודיע על סדרי הבחירות כדלקמן:
חברי העמותה יבחרו מביניהם ארבעה חברי ועד המנהל, שלושה חברי ועדת ביקורת, ויושב־ראש לאסיפה הכללית. מי שרוצה להציע מועמדות לאחד התפקידים נדרש/ת למלא את הטופס שבקישור במלואו (לחצו כאן) , ולשלוח אותו לדוא"ל vote2020@katamon.co.il עד ליום 16.2.2020 בשעה 23:59 (עדיף לפני כן).
לאחר שוועדת הבחירות תיקבע את רשימת המועמדים, יועמדו פרטי המועמדים לעיון חברי העמותה באתר הקבוצה לא יאוחר מיום 25.2.2020 על רשימת המועמדים ניתן יהיה להגיש ערר לוועדת הביקורת יומיים לאחר פרסומה, ובכל מקרה תפורסם רשימת מועמדים סופית ביום 5.3.2020.
ההצבעה בבחירות תחל ביום ראשון ה-22.3.2020 בשעה 10:00 בבוקר, ותסתיים ביום שני ה-23.3.2020 בשעה 20:00. הבחירות תיערכנה באופן מאובטח באתר אינטרנט ייעודי. התוצאות יפורסמו בסמוך לתום ההצבעה, וניתן יהיה להגיש עליהן ערר לוועדת הבחירות עד יומיים לאחר פירסומן.
כמו בכל שנה, ועדת הבחירות קוראת לכם לקחת חלק פעיל בהליך הבחירות – להגיש את מועמדותכם לתפקידים השונים, לבחור, ולעודד חברי עמותה אחרים לבחור – זו זכותכם וחובתכם כחברי עמותה. אנחנו זמינים לכל הערה ושאלה בכתובת vote2020@katamon.co.il 
יאללה הפועל! ועדת הבחירות – עינת שרקי ואלדד מלר

הודעת ועדת הבחירות
bottom of page