top of page

תקנון עמותת "קטמון מועדון אוהדים - איחוד אוהדי הפועל ירושלים"

אוהדי הפועל ירושלים

פרק ראשון: פרטים כלליים

1. שם העמותה: קטמון מועדון אוהדים - איחוד אוהדי הפועל ירושלים

2. מען העמותה: מרכז קוסל, ירושלים

 

מטרות העמותה
 

3. מטרות העמותה:

3.1. להיות בית עבור אוהדי קבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים (להלן – הקבוצה);

3.2. להקים, לנהל ולהפעיל את הקבוצה;

3.3. לנהל את קבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים;
3.4. לנהל את הקבוצה כקבוצה מקצועית ואיכותית שתתחרה במסגרות רשמיות של ההתאחדות לכדורגל ותשאף להישגים הגבוהים ביותר האפשריים – קבוצה שתתמודד על עליית ליגה בכל שנה עד להגעה לצמרת הליגה הראשונה;
3.5. לנהל את הקבוצה באחריות ובאופן השומר על מסגרת תקציב אחראית ומוסר תשלומים מסודר;

3.6. לפעול בשם ערכי הכדורגל והספורט ההוגן, לטיפוח ערכים קהילתיים בירושלים ולעודד פעילות ילדים ונוער לספורט הישגי ולתרבות הספורט;

3.7. לפעול כאוהדים המעודדים את הקבוצה, תומכים בשחקנים ובקבוצה, שוללים אלימות על כל צורותיה ומתנגדים בתוקף לגזענות ולגילויי אפליה מכל סוג;


סמכויות העמותה

4. העמותה תסדיר את זכויות הניהול של הקבוצה הרשומה בהתאחדות לכדורגל, ושל מחלקות הילדים, הנערים והנוער של הקבוצה.

5. העמותה מוסמכת לעשות כל מה שתמצא לנכון, וכל פעולה שהיא, לרבות כל פעולה משפטית למילוי מטרותיה וכל פעולה שבסמכותו של כל גוף משפטי וכל עמותה לעשות לפי כל דין, לרבות:

5.1. לקבל תרומות, מענקים והקצבות מכל גוף שהוא, ולעשות בהם שימוש בהתאם לאמור בתקנון זה ובהתאם לכל דין;

5.2. להתחייב ולחתום על מסמכים מכל סוג, לרבות – לשכור שירותים, לחתום על חוזים והסכמים, לחתום על שטרות וכתבי ערבות מכל סוג שהוא והכל בכדי לבצע את מטרות העמותה;

5.3. לגבות דמי חבר לעמותה, כהגדרתם בתקנון זה, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, לשם כיסוי הוצאות העמותה.

6. הכנסות העמותה ורווחיה ישמשו אך ורק למטרות העמותה ולא יחולקו בין חברי העמותה, במישרין או בעקיפין, לרבות למייסדי העמותה, בכל צורה שהיא.

7. העמותה תפעל על פי קריטריונים של מינהל הספורט הממלכתי וחוקי המדינה למימוש מטרות העמותה.

פרק שני: חברות בעמותה

8. מייסדי העמותה הם מי שהיו חברים בה מיום רישומה בפנקס העמותות.


ההצטרפות לעמותה

 

9. זכאי להצטרף כחבר עמותה כל תאגיד ואדם שמלאו לו 17 שנה.

10. בקשת הצטרפות לחברות בעמותה תיעשה באמצעות מילוי טופס חברות (להלן – הטופס) והעברתו לעמותה לפי ההוראות שעל גבי הטופס, הטופס ינוסח על פי הנוסח בסעיף 1(ב) לתקנון המצוי וכאמור בסעיף 12 לחוק העמותות, תש"ם-1980.

11. מילוי הטופס והעברתו לעמותה כמוהם כהזדהות עם מטרות העמותה והסכמה לתקנונה.

12. החברות בעמותה תחל עם אישור בקשת ההצטרפות על ידי הוועד, ולא לפני שהחבר החל לשלם את דמי החבר המפורטים בטופס.

13. החלטה בדבר קבלת מבקש כחבר העמותה (או אי-קבלתו) נתונה בידי הוועד, אשר ינהג בסבירות בקבלת החלטות בדבר קבלת חברים. החלטה על סירוב לבקשת הצטרפות כחבר העמותה תהיה מנומקת ותימסר למבקש בכתב.

14. סירב הוועד לבקשת חברות, מגיש בקשת ההצטרפות רשאי לערער בפני האסיפה הכללית על ההחלטה לדחות את בקשת הצטרפותו, בתוך 30 יום מהחלטת הועד המנהל. הערעור יוגש ליו"ר האסיפה, יובא להחלטת האסיפה הכללית הקרובה, וזו תהיה סופית.

15. החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. שנת חברות בעמותה תהיה מיום 1.6 בכל שנה.

דמי החבר

 

16. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

17. היה שהוועד יקבע כי יש לשנות דמי חבר שתשלומם חובה על החברים, גובה דמי החבר החדשים ייקבעו באופן הבא:

17.1. לפני תום שנת החברות יציע הוועד המנהל את הצעתו בנוגע לגובה דמי החבר שישולמו בשנת החברות הבאה.

17.2. הצעת הועד המנהל תפורסם לחברי העמותה ותועבר ליו"ר האסיפה הכללית, עד 20 יום לפני תחילת שנת החברות.

17.3. האסיפה הכללית רשאית לאשר או לשנות את המלצת הועד המנהל עד תחילת שנת החברות והחלטתה היא המחייבת.

17.4. לא הועברה הצעה מטעם הועד המנהל עד למועד האמור בסעיף ‏17.2 לעיל, ולא התקבלה החלטה אחרת של האסיפה הכללית בעניין זה עד תחילת שנת החברות, יוותרו דמי החבר שהיו בתוקף בשנת החברות על כנם גם בשנת החברות הבאה.

17.5. הועד המנהל יהיה רשאי לפטור חבר עמותה מתשלום דמי החבר אם הוא נמנה על 5 התורמים את הסכומים הגבוהים ביותר לעמותה באותה שנת חברות וכן לתת לו תואר חבר כבוד.

17.6. למעט האמור בסעיף 17.5 לעיל, יהיה דין חבר כבוד כדין כל חבר עמותה.

 

חובות וזכויות של חברי עמותה

 

18. חבר עמותה מתחייב לפעול לקידום מטרות העמותה ועל פי התקנון. 
19. חבר עמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. 
20. חבר עמותה זכאי לבחור בבחירות לוועד המנהל, לוועדת הביקורת וליושב ראש האסיפה הכללית. 
21. חבר עמותה זכאי, בכפוף לאמור בתקנון זה, להתמודד בבחירות לוועד המנהל, לוועדת הביקורת, וליו"ר האסיפה הכללית. 
22. חבר עמותה אינו אחראי להתחייבויות העמותה, אלא אם קיבל על עצמו התחייבות כזו, בין אם התחייבות מסוימת ובין אם התחייבות כללית, בכפוף לכל דין. 
23. לחבר עמותה לא תהיה זכות כלשהי בנכסיה או ברכושה של העמותה, מכל מין וסוג, בין אם בתקופת היותו חבר ובין אם לאחריה.
24. החברות בעמותה פוקעת במועדים הבאים, לפי המוקדם מביניהם:

24.1. בוטל

24.2. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
24.3. בפרישת החבר מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד המנהל; 
24.4. בהוצאתו של החבר מן העמותה, כאמור בסעיפים 25-26 להלן;

24.5. בוטל

25. הועד המנהל יהיה רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

25.1. החבר לא שילם את דמי החבר במועד שנקבע לכך;
25.2. החבר לא קיים החלטה של האסיפה הכללית;
25.3. החבר פעל בניגוד למטרות העמותה;
25.4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון;
25.5. החבר גרם לפגיעה כלכלית בעמותה או לפגיעה בשמה הטוב. 
25.6. הטעמים המנויים לעיל באים להוסיף על האמור בחוק ולא לגרוע ממנו.

26. החלטה להוציא חבר מהעמותה תתקבל על ידי הועד המנהל רק לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להביא את טענותיו בפניו. 
27. פקיעת החברות בעמותה, בכל דרך שהיא, לא תביא להחזר של דמי חבר ששילם החבר לעמותה. 
28. בכל שנת חברות, תנהל העמותה פנקס של חברי העמותה ותרשום בו, לגבי כל חבר, לכל הפחות את מספר זהותו, את פרטי ההתקשרות עימו (מען, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני), את תאריך תחילת חברותו ואת תאריך פקיעתה של חברותו. האחריות לניהול פנקס החברים מוטלת על הוועד המנהל. 
29. הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה אחרת של העמותה לחבריה לפי תקנון זה תינתן לפחות באחת הדרכים הבאות: 

29.1. בוטל

29.2. הודעה אישית לטלפון הרשום של החבר בפנקס החברים; 
29.3. הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הרשומה בפנקס החברים. 
29.4. ככל שהדברים נוגעים לזימון לאסיפה כללית, ההזמנה תיעשה בהתאם להנחיות הרשם.

פרק שלישי: האסיפה הכללית

30. האסיפה הכללית של חברי העמותה תתכנס לפחות פעמיים במהלך שנת חברות בירושלים. 
31. יושב ראש האסיפה ייבחר בבחירות, כאמור בפרק השביעי.
32. יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו על ידי יושב ראש האסיפה. יושב ראש האסיפה ייקבע את סדר יום האסיפה בהתייעצות עם נציג הועד המנהל.
33. יושב ראש האסיפה ידאג כי האסיפות תתנהלנה לפי סדר היום שנקבע ובצורה מסודרת, הוגנת, יעילה וחוקית, ובכלל זה יקפיד שתישמע דעתם של מצדדי הצעות ומתנגדים להן באופן סביר.
34. אסיפה שאינה מן המניין:

34.1. יושב ראש האסיפה רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שאינה מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של הוועד המנהל, ועדת הביקורת, הגוף המבקר או עשירית מחברי העמותה. כונסה האסיפה לפי דרישה, כאמור, ייקבע סדר יומה על ידי מי שדרש את כינוסה.
34.2. לא כינס יושב ראש האסיפה אסיפה כללית אשר נדרשה בתוך 21 יום מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף ‏34.1. לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתכנס בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי יושב ראש האסיפה.
34.3. כונסה אסיפה כאמור בסעיף ‏34.2, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו דורשי הכינוס לשם כינוסה. 

35.

35.1. הודעה על אסיפה כללית תינתן בדרך הקבועה בסעיף 29.4 לעיל, לפחות 14 ימים לפני מועד קיומה, ויצוינו בהודעה מועד האסיפה, מקום כינוסה וסדר יומה.

35.2. ניתן יהיה לקיים אסיפה כללית, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים המאפשרים לראות ולשמוע את משתתפי האסיפה, על פי החלטת יו"ר האסיפה, או מקום שהדבר נדרש על פי כל דין.

36. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות 20 אחוזים ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך הישיבה. לא נכח במקום מניין חוקי עם פתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בכל מספר של נוכחים. להצבעה בנושאים המפורטים בסעיף 39 להלן, נדרשת נוכחות של 50 מחצית מחברי העמותה ואם לא יהיה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, ייקבע מועד אחר לכינוסה. 

החלטות האסיפה

 

37. אסיפה כללית תשמע לפחות פעם בשנה דינים וחשבונות על פעולות הוועד המנהל, ועדת הביקורת ובעלי תפקידים נוספים בקבוצה, תדון בהם, בתקציב העמותה והקבוצה ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד המנהל, ותחליט על אישורם. 
38. בכפוף לאמור בסעיפים 39 ו-96 להלן, החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים באסיפה, זולת אם החוק או התקנון דרשו רוב אחר לקבלתן. יו"ר האסיפה יוכל לקבוע כי ההצבעה תתבצע באופן אלקטרוני מאובטח באמצעות האינטרנט ובלבד שההצבעה תיערך בפיקוח ועדת הביקורת ומספר המשתתפים בהצבעה לא יפחת מהאמור בסעיף 36 לעיל ולמעט בעניינים שנקבע בחוק כי יש לכנס אסיפה פיסית.
39. בעניינים המפורטים להלן, החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב מיוחס של 75% מהמצביעים באסיפה: 

39.1. שינוי שם הקבוצה, למעט שינוי לשם הכולל אך ורק את המילה ״הפועל״ ואת המילים ״קטמון״ ו/או ״ירושלים״, שיהיה ברוב רגיל;
39.2. שינוי סמל הקבוצה, למעט במקרה של שינוי שם הקבוצה, אז יידרש רוב רגיל;
39.3. כל החלטה הנוגעת למתן זכויות ניהול בקבוצה;

40. יושב ראש האסיפה ימנה מזכיר האחראי לרישום פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה. הפרוטוקול יפורסם באתר הרשמי של העמותה ויהיה נגיש לכל חברי העמותה. 

 

פרק רביעי: הוועד המנהל


כהונה בוועד המנהל

 

41. הוועד המנהל של העמותה ייבחר בבחירות, כאמור בפרק השביעי. 
42. מספר חברי הוועד המנהל הנבחרים יהיה ארבעה. 
43. בישיבה הראשונה לאחר תחילת כהונתם של חברי הועד הנבחרים, יבחרו חברי הוועד המנהל הנבחרים את יושב ראש הועד המנהל. יושב ראש הוועד המנהל יהיה אחד מחברי הועד המנהל הנבחרים. היו הקולות בבחירת היו"ר שקולים, ייבחר ליושב ראש החבר שקיבל יותר קולות בבחירת חברי הועד באסיפה הכללית. 
44. חברי הוועד המנהל רשאים לצרף עד שלושה חברי כבוד כהגדרתם בסעיף 17.5, אשר יכהנו בועד המנהל בכהונה זמנית ולכל היותר עד לתום שנת החברות, כהוקרה על תמיכה משמעותית וניכרת שהועברה בפועל לעמותה, ובלבד שצירוף כאמור יקבל את אישור האסיפה הכללית. 

 

סמכויות וחובות הוועד המנהל

 

45. הועד המנהל יתכנס לפי דרישת יושב ראש הועד המנהל או דרישה של לפחות שניים מחבריו.
46. הוועד המנהל אחראי על ניהולה השוטף של העמותה, ויקבל כל החלטה בנוגע לפעילותה של העמותה, למעט החלטות שניתנו במפורש לבעלי תפקידים אחרים לפי תקנון זה. לוועד המנהל סמכות לפעול בשם העמותה, למעט פעולות שסמכותן ניתנה לגוף אחר בעמותה לפי תקנון זה. לוועד המנהל סמכות לייצג את העמותה מול כל המוסדות הרשמיים ומול כל גוף חיצוני ובכלל זה מול כלי התקשורת. למען הסר ספק, בידי הוועד המנהל תהיה כל סמכות שלא ניתנה באופן מפורש בחוק העמותות או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה. כל האמור בסעיף זה הינו בכפוף להחלטות האסיפה הכללית בנושאים בהם היא מוסמכת באופן מפורש לקבל החלטה לפי חוק העמותות או תקנון זה.
47. הוועד המנהל ימנה מנכ"ל לעמותה כמפורט בסעיפים 56-57 להלן, ויהיה רשאי למנות בעלי תפקיד נוספים, ככל שימצא לנכון. 
48. זמן מספיק לפני תחילת כל עונת משחקים, יבקש הוועד המנהל כינוס של האסיפה הכללית, על מנת להציג בפניה את תוכנית העבודה השנתית ולהביא לאישורה את תקציב העמותה והקבוצה. 
49. על הוועד המנהל וכל אחד מחברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ותקנונה בהתאם להחלטות האסיפה הכללית ולהחלטות הועד. 
50. ישיבת הוועד המנהל לא תיפתח אם לא נכח בה רוב של חברי הוועד. 
51. החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, יכריעו קולות חברי הועד הנבחרים. היו אף אלה שקולים - יכריע קולו של יושב ראש הוועד המנהל. 
52. הועד המנהל יוכל לקיים ישיבות ולקבל החלטות באמצעות שיחות ועידה טלפוניות, או בכל אמצעי אלקטרוני מקובל אחר.
53. הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו ויעלה את כל החלטותיו על הכתב. תמצית פרוטוקול הישיבות וכל ההחלטות יפורסמו באתר האינטרנט הרשמי של העמותה באופן שיהיה נגיש לכלל חברי העמותה. 
54. זכויות החתימה בשם העמותה יקבעו על ידי הוועד המנהל. בעלי זכויות החתימה יהיו רשאים לחתום בשם העמותה על מסמכים אשר יחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה. בין בעלי זכויות החתימה יכול להימנות מנכ"ל העמותה. חתימה של שניים מבעלי זכות החתימה, בצירוף חותמת, תחייב את העמותה, כאשר אחד מהם לפחות חייב להיות חבר הוועד המנהל. אין באמור כדי לגרוע מהסמכות של הוועד המנהל להסמיך את מנכ"ל העמותה לחייב את העמותה בנושאים שאינם בעלי משמעות כספית.
55. אין באמור בסעיף 54 לעיל לגרוע מסמכות הועד המנהל להסמיך שני חברים לחתום על מסמך ספציפי. 

הנהלת הקבוצה

 

56. הוועד המנהל ימנה מנכ"ל לעמותה, אשר יהיה אחראי על ניהול העמותה בכפוף להוראות כל דין, הוראות התקנון, החלטות האסיפה הכללית והחלטות הוועד המנהל. 
57. המנכ"ל יהיה אחראי לנהל את כל ענייניה הכספיים והמקצועיים של הקבוצה, תוך שמירה על מסגרת תקציב אחראית ומוסר תשלומים מסודר, ותוך מחויבות למטרות העמותה, תקנון העמותה והחלטות האסיפה הכללית והועד המנהל. 
58. בכפוף לחוק העמותות, הוועד המנהל רשאי להאציל למנכ"ל סמכויות, כולן או חלקן, במסגרת הניהול השוטף של העמותה.

 

פרק חמישי: מחלקות ניהול

59. הוועד המנהל יחליט, בהתאם לצורך, על הקמת מחלקות שידאגו לפעילות השוטפת של העמותה. 
60. בחירת חברי מחלקות ניהול תיעשה בהחלטה של הוועד המנהל. 
61. מחלקות ניהול תהיינה כפופות לוועד המנהל.

פרק שישי: ועדת הביקורת ורואה חשבון

62. ועדת הביקורת תורכב משלושה חברי עמותה. 
63. חברי ועדת הביקורת ייבחרו בבחירות, כאמור בפרק השביעי. 
64. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת הביקורת ימונה רואה חשבון או גוף מבקר אחר אשר אושר לצורך זה על ידי רשם העמותות. 
65. תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר יהיו:

65.1. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
65.2. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
65.3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית, הוועד המנהל וועדת הבחירות;
65.4. להציע לוועד המנהל דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
65.5. לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
65.6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
65.7. לעיין בפנקסי החשבונות ובכל מסמך אחר של העמותה ולקבל כל מידע הדרוש לוועדת הביקורת לשם מילוי תפקידה;
65.8. להביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לאישור הדו"ח הכספי והמאזן של העמותה, וכן כל הצעה אחרת הנראית לה לשיפור פעולות העמותה; 

66. כל עוד העמותה חייבת במינוי רואה חשבון על פי דין – מינויו, או הארכת מינוי של רואה חשבון ייקבע על ידי האסיפה הכללית על פי המלצת הוועד המנהל. 
67. חברי ועדת הביקורת לא יפעלו תוך ניגוד אינטרסים. אם קיים ניגוד אינטרסים, לרבות ניגוד אינטרסים הנובע מקשר אישי בין חבר ועדת הביקורת לחבר הוועד המנהל, רשאית האסיפה הכללית להעביר את חבר ועדת הביקורת מתפקידו.

 

פרק שביעי: בחירות

68. בכל שנת חברות יבחרו חברי העמותה מביניהם את חברי הועד המנהל, חברי ועדת הביקורת ויושב ראש האסיפה (להלן - בעלי התפקידים) לשנת החברות הבאה. 
69. הבחירות לבעלי התפקידים בעמותה תיערכנה יחדיו, אחת לשנה. מועד הבחירות ייקבע על ידי הועד המנהל, ויחול בין חודשיים לשלושה חודשים לפני תום שנת החברות.
70. הוועד המנהל יודיע, בהתאם לסעיף 69 לעיל ולפחות 50 ימים לפני מועד הבחירות על:

70.1. עריכת בחירות, וזכותו של כל חבר עמותה לבחור ולהיבחר בהן, בכפוף לתקנון זה;
70.2. מועד הבחירות; 
70.3. מינוי ועדת בחירות. 

71. בוועדת הבחירות יכהן לפחות אדם אחד שהינו עורך דין חבר עמותה, אשר אינו אחד מבעלי התפקידים בעמותה. באין חבר כזה, רשאי הוועד המנהל לפנות לעורך דין אשר אינו חבר עמותה. ועדת הבחירות תפעל בנאמנות ובאי-תלות לטובת העמותה, תקבע את סדרי הבחירות, תבחן את כשירות המועמדים בהתאם לתקנון, תנהל את הליך הבחירה , תאשר את תוצאות ההצבעה ותודיע עליהן לחברי עמותה כאמור בסעיף 28 לתקנון זה. 

 

סדרי הבחירות

 

72. ועדת הבחירות תודיע לחברי העמותה, כאמור בסעיף 70 לעיל, לפחות 45 ימים לפני מועד הבחירות, על סדרי הבחירות כדלקמן:

72.1. אופן הגשת המועמדות; 
72.2. המועד האחרון להגשת מועמדות בבחירות, שיחול לפחות 14 ימים לאחר ההודעה על המועד להגשת מועמדות, ולפחות 28 ימים לפני מועד הבחירות; 
72.3. פרסום רשימת המועמדים בבחירות, שתבצע ועדת הבחירות לפחות 21 ימים לפי מועד הבחירות; 
72.4. המועד האחרון להגשת ערר על רשימת המועמדים, שיחול יומיים לאחר פרסומה; 
72.5. המועד האחרון לפרסום רשימת מועמדים סופית לאחר הדיון בעררים, ככל שיוגשו, שיחול לפחות 14 ימים לפני מועד הבחירות; 
72.6. מועד הבחירות (שנקבע על ידי הועד המנהל, כאמור בסעיף 70 לעיל).
72.7. מנגנון ההצבעה בבחירות. 
72.8. המועד האחרון להגשת ערר על תוצאות הבחירות, שיחול יומיים לאחר פרסום תוצאותיהן.

73. הגשת מועמדות תיעשה בדרך שקבעה ועדת הבחירות עד למועד האחרון להגשת המועמדות עליו החליטה הועדה.
74. ועדת הבחירות תבחן את כשירות המועמדים בהתאם לאמור בתקנון. החליטה ועדת הבחירות לפסול מועמד - תודיע לו בכתב, בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההחלטה: על דבר ההחלטה, על נימוקיה, ועל זכותו להגיש ערר על ההחלטה לועדת הביקורת בהתאם למועד שנקבע כאמור בסעיף ‏72.4. 
75. לאחר סיום הבחינה תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים, ואם עמדה בפניה התלבטות לגבי פסילת אחד המועמדים, או יותר, תפרט את החלטתה ואת נימוקיה בכתב. 
76. כל מועמד או חבר עמותה רשאי להגיש ערר לועדת הביקורת על רשימת המועמדים, עד המועד האחרון להגשת עררים שפורסם כאמור בסעיף ‏72.4. ועדת הביקורת תדון בעררים, ככל שהוגשו, ותעביר החלטותיה לועדת הבחירות בתוך 48 שעות. החלטת ועדת הביקורת תהא סופית ולא ניתנת לערעור.
77. ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים הסופית עד המועד שנקבע לכך בסעיף ‏72.5.
78. ההצבעה בבחירות תיעשה במקום שנקבע לכינוס האסיפה כללית, או באמצעות הצבעה אלקטרונית מאובטחת באמצעות האינטרנט, או בכל אמצעי אחר לפי החלטת ועדת הבחירות, ובפיקוחה. 
79. ועדת הבחירות תמנה את הקולות ותודיע לכל המועמדים על תוצאות הבחירות עד 48 שעות מתום ההצבעה. מיד לאחר ההודעה למועמדים, תפרסם ועדת הבחירות, בהתאם לאמור בסעיף 29 לעיל, דוח המסכם את תוצאות הבחירות (להלן – הדוח המסכם). 
80. במקרה של העדר הכרעה בשל שוויון קולות ייערך סיבוב בחירות שני בין אותם מועמדים שקיבלו מספר קולות זהה, וזאת שלושה ימים לאחר פרסום הדוח המסכם. על סיבוב הבחירות השני יחולו ההוראות שלעיל, בשינויים המחויבים. 
81. על תוצאות הבחירות ניתן להגיש ערר לועדת הבחירות עד המועד האחרון שנקבע לכך כאמור בסעיף ‏72.8. ועדת הבחירות תדון בערר, ככל שהוגש, ותפרסם את החלטתה עד שבוע לאחר פרסום הדוח המסכם. החלטת ועדת הבחירות תהיה סופית ולא ניתנת לערעור. 
82. המועמדים שזכו בבחירות יחלו לכהן בתפקידם לפי המפורט להלן:

82.1. חברי ועדת הביקורת ויושב ראש האסיפה שנבחרו יחלו בכהונתם שבוע לאחר פרסום הדוח המסכם, אלא אם התקבל אחד העררים על תוצאת הבחירות, שאז תקבע ועדת הבחירות את מועד תחילת כהונתם. כהונתם של בעלי התפקידים תפקע עם תחילת הכהונה של בעלי התפקידים שנבחרו תחתם. 
82.2. חברי הועד המנהל שנבחרו יצטרפו לכל ישיבות הועד המנהל שיערכו במשך 20 ימים לאחר פרסום הדוח המסכם, מבלי שתהיה להם זכות הצבעה בהחלטות (להלן – תקופת החפיפה). בתום תקופת החפיפה תפסיק כהונתם של חברי הועד המכהנים ותחל כהונתם של חברי הועד שנבחרו. ועדת הבחירות תוכל להחליט על קיצור תקופת החפיפה בהודעה מנומקת לפי סעיף 29 לתקנון. 

83. לא ייפגע תוקפה של פעולה שביצע בעל תפקיד בשל פגם שהיה בבחירתו או במינויו. 

 

כשירות למועמדות ולכהונה

 

84. רשאי להתמודד בבחירות רק מי שמתקיימים בו כל התנאים הבאים:

84.1. הוא חבר עמותה בשנת החברות הנוכחית והתקבל כחבר לעמותה לא יאוחר מיום 31.12 של השנה החולפת.
84.2. בוטל
84.3. מלאו לו 18 שנה;
84.4. הוא לא הוכרז כפושט רגל או פסול דין;
84.5. הוא לא הורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה אחרת אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

85. לא יכהן כבעל תפקיד, אף אם נבחר בבחירות:

85.1. מי שלא מתקיים לגביו אחד התנאים בסעיף 84;
85.2. מי שחדל להיות חבר עמותה;
85.3. מי שנותן שירותים לעמותה בשכר, שלא כחבר הוועד המנהל או כחבר ועדת הביקורת, לפי העניין;
85.4. לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.

86. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת הן כחבר הוועד המנהל או מחלקת ניהול או כיושב ראש האסיפה הכללית והן כחבר ועדת הביקורת של העמותה.

 

פרישה, פיטורים ונבצרות

 

87. בעל תפקיד יכול לפרוש מתפקידו בהודעה בכתב ליושב ראש הועד המנהל. יושב ראש הועד המנהל יוכל לפרוש מתפקידו בהודעה לשאר חברי הועד.
88. האסיפה הכללית רשאית בכל עת להעביר בעל תפקיד מתפקידו. 
89. התפטר יושב ראש הועד המנהל, הועבר מתפקידו או שנבצר ממנו למלא את תפקידו באופן זמני או קבוע - ימנו חברי הועד המנהל הנבחרים שנותרו לכהן יושב ראש אחר מביניהם. 
90. נבצר מבעל תפקיד אחר למלא את תפקידו באופן זמני, ימנה הוועד המנהל בעל תפקיד זמני חלופי במקומו. על מינוי כאמור תינתן הודעה לחברי העמותה בהתאם להוראות סעיף 29 לעיל. 
91. התפטר בעל תפקיד, הועבר מתפקידו או שנבצר ממנו למלא את תפקידו באופן קבוע - ימנה הוועד המנהל בעל תפקיד זמני חלופי במקומו. בתוך 90 ימים ממינוי בעל התפקיד הזמני תכונס אסיפה כללית, שבה יבחר בעל תפקיד קבוע. באסיפה זו יוכל כל אחד מחברי העמותה הנוכחים, העומד בתנאי סעיף 84 לעיל, להציע את מועמדותו לתפקיד, והאסיפה תבחר מבין המועמדים. לא הוגשו מועמדויות - ימשיך בעל התפקיד הזמני שמונה על ידי הוועד המנהל לכהן בתפקידו באופן קבוע.
92. היה ובמהלך כהונת הוועד המנהל יחדלו לכהן מחצית או יותר מחבריו הנבחרים וטרם מונו חברים קבועים תחתם בהתאם לפרק זה לעיל - תיערכנה בחירות חדשות לועד המנהל בהתאם להוראות פרק זה, בשינויים המחויבים.

 

פרק שמיני: ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון

 

93. העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקיה ומצבה הכספי. כל חבר של הוועד המנהל, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון ויועץ משפטי שמונו לעמותה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הוועד המנהל ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרוש לדעתו למילוי תפקידו.
94. הדו"ח הכספי של העמותה ייערך לפי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, וייתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור בס' 93 לתקנון. הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם העמותות לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה השנייה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שניים מחברי הוועד המנהל. 
95. על הדוח הכספי יחולו הוראות אלה:

95.1. הדו"ח הכספי יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון;
95.2. רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של העמותה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון וימסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

פרק תשיעי: פירוק מרצון ונכסים לאחר פירוק
 

96. העמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של 75% מכלל חברי העמותה. תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לעניין זה.
97. על המפרק:

97.1. לכנס את נכסי העמותה ולגבות את החובות המגיעים לה מחברים ומאחרים;
97.2. לממש את נכסי העמותה במידה הדרושה לפירעון חובותיה;
97.3. לפרוע את חובות העמותה, לרבות הוצאות הפירוק;
97.4. לאחר קבלת אישורו של הרשם, להעביר את יתרת הנכסים, אם נשארו, לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

98. בתוך שבועיים לאחר מינויו, יפרסם המפרק הודעה על פירוק העמותה ויזמין בה את נושי העמותה להגיש לו תביעותיהם תוך מועד סביר שקבע בהודעה. ההודעה תפורסם ברשומות וכן בשני עיתונים יומיים בעברית. 
99. השלים המפרק את פעולות הפירוק, יכנס אסיפה כללית מסיימת ויביא לאישורה דין וחשבון על הפירוק, מאושר בידי ועדת הביקורת או בידי הגוף המבקר. כל ההוראות בתקנון זה בעניין הדו"ח הכספי יחולו בשינויים המחויבים גם על דין וחשבון זה. אישרה האסיפה הכללית המסיימת את הדין והחשבון, יגיש המפרק לרשם העמותות בתוך 14 יום אחרי האסיפה העתק ממנו ומפרוטוקול האסיפה. 
100. תקנון זה מהווה את תקנון העמותה. הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק העמותות לא יחולו על העמותה, בעניינים שהוסדרו בתקנון זה. 

bottom of page