top of page

מוסדות העמותה

ליאור חוג'ה (מנהל הפעילות החברתית ומחלקת הנוער), אורי שרצקי (מנכ"ל), יותם כרמון (יו"ר), אשר גולה (מנהל אדמיניסטרטיבי של מחלקת הנוער)
300x300_0003_uplift.png

בעלי התפקידים במוסדות העמותה שלנו נבחרים אחת לשנה בבחירות, וכהונתם אורכת בהתאם שנה אחת.


האסיפה הכללית הינה הגוף העליון בעמותה, וחברים בה כלל חברי וחברות העמותה. האסיפה מתכנסת לפחות פעמיים בשנה, ופעילותה מתבצעת בהתאם לתקנון רשם העמותות.


יושב ראש האסיפה נבחר מקרב חברי וחברות העמותה, והוא האחראי על תוכנית העובדה וסדר יומה של האסיפה.


מקרב חברי העמותה נבחרים 4 חברי ועד מנהל. בהתכנסותם הראשונה הם בוחרים יו"ר לוועד. הוועד המנהל קובע בעצמו אחת לכמה זמן יתכנס. הוא האחראי על ניהולה השוטף של העמותה, ובסמכותו לפעול בשמה ולייצג אותה.

אל ארבעת חברי הוועד המנהל מצטרפים בקבלת ההחלטות עד 3 נציגים של השותפים הכלכליים של המועדון (ספונסרים). לחברי העמותה רוב מספרי בקבלת ההחלטות.


מנכ"ל העמותה ממונה על ידי חברי הוועד המנהל. הוא האחראי על ניהול העמותה בכפוף לתקנון.


הוועד המנהל של העמותה
מנכ"ל העמותה, אורי שרצקי

נציגי האוהדים הנבחרים נציגי השותפים


ועדת הביקורת נבחרת אחת לשנה מבין חברי העמותה. תפקיד הוועדה הוא לבקר את תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה, לוודא ביצוע החלטות ולפקח על התחום הכלכלי. הוועדה מרכזת תלונות ובקשות ומעבירה אותן לאסיפה הכללית ולחברי הוועד המנהל.


מוסדות העמותה 2024-25  • יותם כרמון (יו"ר)

  • טל בן עזרא

  • אמיר עדיקא

  • רפי יונה


  • פרנק אזולאי, נציגו של מר לארי טננבאום

  • עמרי שינפלד, נציגו של מר ג'ואל גרינברג

  • רונן בודנרו, נציגו של ד"ר אורי אלון


ועדת הביקורת

  • אור סדן

  • אוהד יאראק

  • אהוד שוורצברג


יו"ר האסיפה: מתן אבלגון


את רשימת נושאי התפקידים במועדון ניתן למצוא כאן, ואף לפנות אליהם אישית

bottom of page